મોદી જેની પાસેથી પેરાગ્લાઇડિંગ શીખ્યા હતા તેની દીકરીને સ્કીઇંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ

મોદી જેની પાસેથી પેરાગ્લાઇડિંગ શીખ્યા હતા તેની દીકરીને સ્કીઇંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ
 
સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા આજે મજૂરી કરે છે

સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા આજે મજૂરી કરે છે
 
More News