બનાસકાંઠા: ‘આ’ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે પડી ટાઇ

બનાસકાંઠા: ‘આ’ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે પડી ટાઇ
 
કલોલ: કોર્ટ કેસનું સમાધાન કરી પરિણીતા આવી સાસરે અને થયુ આવું

કલોલ: કોર્ટ કેસનું સમાધાન કરી પરિણીતા આવી સાસરે અને થયુ આવું
 
ગાયને બચાવવા જતા જીપમા સવાર 3 મુસાફરો થયા કાળનો કોળિયો

ગાયને બચાવવા જતા જીપમા સવાર 3 મુસાફરો થયા કાળનો કોળિયો
 
મોડાસા: પાણી તંગીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા તંત્રએ બનાવ્યો એક્શન પ્લાન

મોડાસા: પાણી તંગીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા તંત્રએ બનાવ્યો એક્શન પ્લાન
 
More News